Zásady ochrany osobních údajů

Společnost
SPORT BREAK s.r.o.
IČO: 087 98 486
DIČ: CZ08798486
Korunní 2569/108g, Vinohrady, 101 00 Praha 10
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 325562
kontaktní osoby Dominik Rouš, Martin Machač
E-mail: info@betdoin.com
Kontaktní telefon: +420 703 978 131I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Cílem těchto zásad ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) je informovat Klienty a Zájemce (dále jen „Subjekty“) o tom, jaké jejich osobní údaje a jakým způsobem budou zpracovávány společností Sport Break s.r.o., IČ 087 98 486, DIČ CZ08798486, se sídlem Korunní 2569/108g, Vinohrady, 101 00 Praha 10, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 325562 (dále jen „Správce“) v souvislosti s poskytováním služeb na základě uzavřené smlouvy o poskytování statistik (dále jen „Smlouva“).

Tyto Zásady, jakož i zpracování osobních údajů Subjektů se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, angl. zkr. GDPR).

Osobní údaje Subjektů zpracovává Správce pouze k naplnění účelu zpracování, v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu.

Každý Subjekt vyjádřil výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů v souladu s těmito Zásadami, a to před uzavřením Smlouvy.

Každý Subjekt před uzavřením Smlouvy prohlásil, že je starší 18 let. Správce tak nezpracovává osobní údaje osob mladších 18 let.

Pro účely těchto zásad:

Klientem“ se rozumí osoba, která uzavřela Smlouvu se Správcem,

Zájemcem“ se rozumí osoba, která má zájem stát se členem, a jako taková vyplnila registrační členský formulář Správce, jak je zveřejněn na internetových stránkách Společnosti na adrese www.betdoin.com.

Smlouvou“ se rozumí smlouva o poskytování statistik blíže specifikovanou v článku 2 obchodních podmínek, uzavřená mezi Společností a Klientem prostřednictvím registračního formuláře na stránce www.betdoin.com.II. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

Správce zpracovává osobní údaje Subjektů na základě Smlouvy, a to za účelem plnění Smlouvy, správy členských účtů Subjektů, komunikace se Subjekty plnění povinností stanovených zákonem.

Za účelem plnění Smlouvy, zejm. přístupu do sekce Členství, jsou zpracovávány následující údaje Subjektů:

země,
emailová adresa.

Za účelem správy členských účtů Subjektů jsou zpracovávány následující údaje Subjektů:

země,
emailová adresa.

Za účelem komunikace Správce se Subjekty a marketingové účely jsou zpracovávány následující údaje

Subjektů:
země,
jméno,
příjmení,
emailová adresa.

Za účelem fakturace a účetní evidence jsou zpracovávány následující údaje Subjektů:

země,
jméno,
příjmení,
adresa bydliště,
emailová adresa.

Za účelem vyplacení provize a účetní evidence jsou zpracovávány následující údaje Subjektů:

IČO,
jméno,
příjmení,
datum narození,
adresa bydliště,
číslo bankovního účtu.III. ZPRACOVANÉ ÚDAJE

Správce zpracovává následující osobní údaje Subjektů:

jméno,
příjmení,
datum narození,
adresa bydliště (ulice, číslo popisné či orientační, PSČ, obec, popř. stát),
e-mailová adresa, a to k účelům, jak jsou uvedeny v čl. II těchto Zásad.

Správce zpracovává následující nepřímé údaje Subjektů:

IP adresa
Soubory cookies (pro účely nabízení relevantního obsahu jen pro vás a usnadnění procházení webových stránek)
Informace o verzi prohlížeče a operačního systému, abychom zajistili správné zobrazení webových stránekIV. DOBA ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

Osobní údaje Subjektů zpracovává Správce po dobu trvání Smlouvy. Po ukončení Smlouvy je Správce povinen osobní údaje Subjektů vymazat a dále nijak nezpracovávat, ledaže by povinnost jejich uchování i po ukončení smlouvy vyplývala z platných a účinných právních předpisů, zejména zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů), zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, angl. zkr. GDPR).V. PRÁVA SUBJEKTŮ

Právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů.

Subjekt může odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů zasláním e-mailu na e-mailovou adresu Správce (info@betdoin.com), nebo zasláním doporučeného dopisu na adresu sídla Správce, nebo jiným obdobným způsobem. V odvolání souhlasu Subjekt výslovně uvede, že odvolává svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. V takovém případě je Správce povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 dní od obdržení odvolání souhlasu, přestat se zpracováváním osobních údajů Subjektu, ledaže by povinnost jejich zpracování i po odvolání tohoto souhlasu vyplývala z platných a účinných právních předpisů. Smluvní vztah mezi Správcem a Subjektem vzniklý na základě Smlouvy bude po odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů ukončen okamžikem doručení e-mailového vyrozumění Subjektu ze strany Správce o ukončení zpracovávání osobních údajů a o ukončení Smlouvy.

Právo na přístup k osobním údajům a na jejich opravu či doplnění.

Subjekt může zasláním e-mailu na e-mailovou adresu Správce (info@betdoin.com), nebo zasláním doporučeného dopisu na adresu sídla Správce, nebo jiným obdobným způsobem, žádat Správce o informaci, zda Správce zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány, a Správce je povinen mu tyto informace poskytnout. Subjekt může zasláním e-mailu na e-mailovou adresu Správce (info@betdoin.com), nebo zasláním doporučeného dopisu na adresu sídla Správce, nebo jiným obdobným způsobem, žádat Správce, aby opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se týkají Subjektu, a Správce je povinen tyto opravy provést. Subjekt může zasláním e-mailu na e-mailovou adresu Správce (info@betdoin.com), nebo zasláním doporučeného dopisu na adresu sídla Správce, nebo jiným obdobným způsobem, žádat správce o doplnění neúplných údaje Subjektu, a Správce je povinen tyto údaje doplnit.

Právo požadovat omezení zpracování.

Subjekt může zasláním e-mailu na e-mailovou adresu Správce (info@betdoin.com), nebo zasláním doporučeného dopisu na adresu sídla Správce, nebo jiným obdobným způsobem, žádat Správce o omezení zpracování jeho osobních údajů, a to za splnění podmínek daných obecně závaznými právními předpisy, a správce je za takových podmínek povinen zpracování údajů tímto způsobem omezit.

Právo vznést námitku proti zpracování.

Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají.

Právo podat stížnost u dozorového orgánu.

Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu. V případě, že bude Subjekt jakkoliv nespokojen se zpracováním svých osobních údajů Správcem, může podat stížnost přímo Správci (zasláním e-mailu na e-mailovou adresu Správce (info@betdoin.com), nebo zasláním doporučeného dopisu na adresu sídla Správce, nebo jiným obdobným způsobem), nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.