Obchodní podmínky

Společnost
SPORT BREAK s.r.o.
IČO: 087 98 486
DIČ: CZ08798486
Korunní 2569/108g, Vinohrady, 101 00 Praha 10
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 325562
kontaktní osoby Dominik Rouš, Martin Machač
E-mail: info@betdoin.com
Kontaktní telefon: +420 703 978 131I. Definice pojmů

Termíny uvedené v těchto Podmínkách s velkým začátečním písmenem budou mít následující význam:

Podmínky znamenají tyto obchodní podmínky, které jsou vždy součástí Smlouvy a jsou dostupné na stránkách www.betdoin.com.

Společností se v těchto Podmínkách rozumí společnost Sport Break s.r.o., IČO: 087 98 486, DIČ CZ08798486, se sídlem Korunní 2569/108g, Vinohrady, 101 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 325562.

Klient znamená osobu, která v souladu s Podmínkami uzavřela pomocí registračního formuláře na stránce www.betdoin.com. Smlouvu o poskytování statistik.

Smlouva znamená smlouvu o poskytování statistik blíže specifikovanou v článku 2 těchto Podmínek, uzavřenou mezi Společností a Klientem prostřednictvím registračního formuláře na stránce www.betdoin.com.

GDPR znamená nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/E5.

Statistiky pro účel těchto Podmínek znamenají statistiky a pravděpodobnosti jednotlivých událostí poskytované k jednotlivým sportovním utkáním Klientovi.

Aplikace znamená aplikaci Betdoin vytvořenou společností Sport Break s.r.o. umožňující Klientovi přístup ke Statistikám a dalším službám poskytovaných v rámci Smlouvy.

Reklamační řád znamená soubor pravidel, podle nichž Společnost rozhoduje o stížnostech Klienta na služby poskytované Společností.

Zájemcem se rozumí každý, kdo má zájem o uzavření Smlouvy a tím pádem o poskytování Statistik Společností.

Členství znamená právní vztah mezi Společností a Klientem založený uzavřením Smlouvy. Práva a povinnosti plynoucí z tohoto právního vztahu jsou uvedeny v článku V. těchto Podmínek.

Program znamená v rámci těchto Podmínek program Doporučte nás, sloužící k doporučení služeb Společnosti, blíže specifikovaný v článku VI.

Provize znamená finanční odměna klientovi za účast v Programu. Podmínky zisku Provize jsou blíže upraveny v článku VI.II. Smlouva o poskytování statistik

 1. Uzavřením Smlouvy o poskytování statistik se Společnost zavazuje za úplatu a po sjednanou dobu umožnit Klientům přístup do Aplikace a její klientské části na internetové stránce www.betdoin.com a v této klientské části poskytovat Klientům Statistiky. Klient se uzavřením smlouvy zavazuje za tuto službu Společnosti uhradit odměnu dle článku III. těchto Podmínek.

 2. Umožnění přístupu do klientské části a poskytování Statistik Klientům však není Společnost povinna plnit dříve, než bude Klientem zaplacená odměna za tyto služby připsána na účet Společnosti.

 3. Zájemce o uzavření Smlouvy vyplní registrační formulář umístěný na stránce www.betdoin.com. Nedílnou součástí registračního formuláře je Zájemcem udělený souhlas se zásadami zpracování jeho osobních údajů Společností, udělení souhlasu s Podmínkami a prohlášení o zletilosti a plné svéprávnosti v rozsahu uzavření a plnění Smlouvy.

 4. Odeslání registračního formuláře se považuje za závaznou nabídku ze strany Zájemce k uzavření Smlouvy, nikoliv však za uzavření Smlouvy. Poté, co bude Společnosti odeslán Zájemcem vyplněný registrační formulář, budou Zájemci zpřístupněny platební údaje k provedení platby odměny Společnosti dle článku III. těchto Podmínek pomocí platebního portálu, a to přímo na adrese www.betdoin.com nebo na Zájemcem uvedenou emailovou adresu.

 5. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je Společnosti uhrazena odměna dle článku III. těchto Podmínek, což Společnost Zájemci potvrdí zasláním potvrzovacího emailu a faktury.

 6. Každý zájemce je povinen doplnit údaje do registračního formuláře ve smyslu článku II. Odst.3 těchto Obchodních podmínek pravdivě.III. Trvání smlouvy

 1. Smlouva je uzavřena na dobu 10, 30 nebo 365 dní v závislosti na výběru Členství Zájemce. Na 10 dní může každý Klient či Zájemce Smlouvu uzavřít jen jednou, jedná se typ Členství určený výhradně na zkoušku.

 2. Zájemce může zaplatit členství i jednorázově na 10/30/365 dní. Po uplynutí doby 10/30/365 dní se uživateli členství automaticky neobnoví.

 3. Po uplynutí doby vybraného Členství se Smlouva automaticky prodlouží za stejných podmínek, stejnou cenu a o stejnou dobu trvání jako byla uzavřena Smlouva původní. V případě, že Klient využíval zkušební Členství, tedy Členství na 10 dní, se Smlouva automaticky prodlouží na 30 dní. Klient má možnost po celou dobu trvání Smlouvy zrušit automatické prodlužování na stránce www.betdoin.com v sekci „nastavení účtu“. Pokud Klient automatické prodloužení nezruší, automaticky se mu pomocí platební brány v momentě uplynutí doby strhne další platba.

 4. Smlouvu může klient prodloužit také kdykoliv manuálně na stránce www.betdoin.com v sekci „předplatné“, opět pomocí platebního terminálu. Za každé zakoupené Členství je Klient povinen uhradit Společnosti odměnu v závislosti na jeho typu v souladu s článkem III. těchto Podmínek.IV. Platební podmínky

 1. Odměna Společnosti za poskytované služby na základě uzavření Smlouvy se liší na základě Zájemcem zvoleného Členství. Společnost poskytuje tři typy Členství: Zkušební na 10 dní, Měsíční na 30 dní a Roční na 365 dní. Ceny předplatného najdete na stránkách. Všechny uvedené částky jsou včetně DPH.

 2. Zájemce může zaplatit členství i jednorázově na 10/30/365 dní. Po uplynutí doby 10/30/365 dní se uživateli členství neobnoví. Pro opětovné využívání systému, po uplynutí zakoupené doby, musí Zájemce opětovně zaplatit.

 3. Odměnu dle článku III. odst. 1 je Zájemce povinen uhradit Společnosti pomocí platebního portálu, viz. Článek II. Odst. 4 těchto Podmínek.

 4. Po přijetí platby Společností zašle Společnost Zájemci potvrzení o platbě včetně faktury na částku dle zvoleného typu Členství.V. Členství

 1. Členstvím se rozumí právní vztah mezi Společností a Klientem založený na základě Smlouvy.

 2. Každý klient má na základě platně uzavřené Smlouvy právo na přístup do uzamčené klientské části na internetových stránkách www.betdoin.com. Po úspěšném uzavření Smlouvy je tato sekce Klientovi automaticky zpřístupněna. V klientské části pak nalezne Statistiky.

 3. Společnost se zavazuje poskytovat Statistiky v klientské části. každý den v průběhu platně uzavřené Smlouvy. Společnost však v žádném případě nezodpovídá za správné užití Statistik, či za výsledky uzavřených kurzových sázek na základě těchto Statistik.

 4. Statistiky slouží pouze jako informační zdroj pro Klienta.

 5. Členství se automaticky prodlužuje na konci období.

 6. Klient může automatické prodlužování vypnout v nastavení účtu na stránce www.betdoin.com.VI. Program „Doporučte nás“

 1. Doporučte nás je program provozovaný Společností.

 2. Oprávnění k účasti v Programu má každý Stávající Klient s platnou Smlouvou.

 3. Klient oprávněný k účasti v programu může v rámci tohoto programu za stanovených podmínek doporučit ostatním osobám služby Společnosti a získat tak Provizi, dále jen „Stávající klient“.

 4. Pro účast v programu je nutné doporučit služby Společnosti na stránkách www.betdoin.com v sekci „Doporučte nás“. Zde pak každý Stávající klient nalezne svůj unikátní odkaz, který zašle libovolné osobě, či většímu počtu osob, dále jen „Nový klient“. Nový klient se poté pomocí zaslaného odkazu zaregistruje pomocí registračního formuláře na stránkách www.betdoin.com viz. Článek III. odst.3.

 5. Nový klient nesmí již mít uzavřenou Smlouvu se Společností v předchozích obdobích.

 6. Stávající klient získá Provizi ve výši 25 % z částky, kterou Nový klient uhradil v závislosti na výběru svého Členství. Stávající klient má nárok na Provizi za platby Nového klienta i opakovaně, náleží mu Provize za veškeré platby provedené Novým klientem na webu Společnosti učiněné během prvních 6 měsíců od uzavření Smlouvy Novým klientem.

 7. O výběr Provize si Stávající klient může zažádat kdykoliv. Nejnižší hodnota výběru však musí činit nejméně 500 Kč. Tuto Provizi pak Společnost zašle do 10 pracovních dnů od doručení žádosti o vyplacení Klientem na bankovní účet Klienta.

 8. Pro vyplacení Provize musí Stávající klient, který se účastní Programu být podnikatelem s platným živnostenským oprávněním, kterému bylo přiděleno IČO, nebo nepodnikatelem, který se Programu účastní pouze ve smyslu zákona č.586/1992 Sb. jako příležitostné činnosti, přičemž úhrn jeho příjmů z této činnosti nepřesáhne 30 000 Kč ročně.

 9. V případě výplaty Provize ve výši 10 000 Kč a vyšší, je Stávající klient povinen dodat Společnosti daňový doklad (fakturu). Společnost poté do 10 pracovních dní od zaslání faktury převede bezhotovostním bankovním převodem Provizi na bankovní účet Stávajícího klienta.

 10. V případě podezření z manipulace či podvodu si Společnost vyhrazuje právo Klienta z tohoto Programu vyloučit. Klient pak ztrácí možný nárok na získání Provize.

 11. Účastník Programu nesmí jakýmkoliv způsobem poškozovat dobré jméno Společnosti. Nedodržení tohoto bodu pak může být důvodem pro odstoupení od Smlouvy ze strany Společnosti bez nároku na vyplacení zbývající Provize a také bez nároku na vrácení odměny za zakoupené Členství.VII. Ochrana osobních údajů

 1. Za účelem plnění Smlouvy a evidence Klientů zpracovává Společnost osobní údaje Klientů, popř. Zájemců. Zpracování těchto údajů se řídí příslušnými právními předpisy a je popsáno v Zásadách.

 2. Nedílnou součástí registračního formuláře dle článku II. Odst. 3. je též výslovně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů Klienta, respektive Zájemce.

 3. Bližší informace o zpracování osobních údajů Společnosti a text Zásad jsou přístupné na internetových stránkách Společnosti.VIII. Práva Spotřebitele

 1. Je-li Klientem nebo Zájemcem fyzická osoba, která neuzavírá Smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti, považuje se za spotřebitele. Společnost je podnikatelem.

 2. Zájemce, respektive Klient, je srozuměn a výslovně souhlasí s tím, že mu jsou Statistiky zpřístupněny ihned po uzavření Smlouvy, a tím pádem nemá v souladu §1837 a) Občanského zákoníku právo na odstoupení od Smlouvy.IX. Reklamační řád

 1. Každý Člen má právo reklamovat služby poskytované Společností na základě Smlouvy. Případné reklamace zasílejte na adresu: Martin Machač, Kpt. Nálepky 2333, Pardubice 53002.

 2. Právo dle článku IX. Odst. 1 lze uplatňovat po dobu trvání Smlouvy a ve lhůtě 15 dnů ode dne ukončení Smlouvy.

 3. Tento reklamační řád upravuje podávání reklamací ze strany Klientů vůči Společnosti. Tento reklamační řád se vztahuje na veškeré podané reklamace ze strany Klientů, a to ve znění účinném ke dni uplatnění reklamace.

 4. Společnost neručí za správné užití Statistik, či jakékoliv ztráty či zisky. Statistiky poskytované v rámci Smlouvy slouží pouze jako jeden z možných informačních zdrojů Klienta.

 5. Pro uplatnění reklamace vyplní Klient příslušný reklamační formulář, který naleznete na tomto odkazu. V něm Klient uvede, v čem spatřuje vady plnění na straně Společnosti a jakým způsobem chce tyto vady nahradit.

 6. Pakliže Společnost reklamaci vyhoví, co do důvodu i způsobu náhrady, informuje o této skutečnosti reklamujícího Klienta do 5 pracovních dní a ve lhůtě dalších 10 dní poskytne reklamujícímu Klientovi náhradu vzešlou z takové reklamace.

 7. Způsoby náhrady vady nad rámec zákonných důvodů jsou zejména Členství na nadcházející období zdarma, poskytnutí slevy na Členství, či vrácení uhrazené odměny za měsíc, ve kterém došlo k vadnému plnění ze strany Společnosti.

 8. Společnost je povinna reklamaci vyřídit bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od jejího přijetí.X. Odstoupení od Smlouvy

 1. Společnost i Klient mohou od Smlouvy odstoupit z důvodů stanovených zákonem, případně z důvodu uvedeného v článku XII. Odst.6 těchto Podmínek.

 2. Chce-li Člen odstoupit od Smlouvy, doručí Společnosti odstoupení od Smlouvy na adresu: Martin Machač, Kpt. Nálepky 2333, Pardubice 530 02 . K odstoupení dojde okamžikem doručení odstoupení Společnosti, pokud je odstoupení platné a důvodné.

 3. Chce-li Společnost odstoupit od smlouvy, doručí Klientovi na email odstoupení, přičemž k odstoupení dojde okamžikem doručení takového odstoupení Klientovi, pokud je odstoupení platné a důvodné.

 4. Není-li v odstoupení podle článku X. odst. 2. a 3. uveden důvod odstoupení, nebo není-li uveden důvod smluvním či zákonným důvodem pro odstoupení od Smlouvy, posuzuje se takové odstoupení jako návrh na ukončení Smlouvy. Takovému návrhu není druhá strana povinna vyhovět.

 5. Platným odstoupením od Smlouvy vzniká Společnosti povinnost vydat Klientovi poměrnou část již uhrazené odměny za dobu, kdy již služby nebudou poskytovány, a to připsáním na bankovní účet Klienta nejpozději do 15 dní ode dne zániku Smlouvy. Člen je povinen vyvinout součinnost v poskytnutí údajů o svém bankovním účtu.

 6. Pro odstoupení od smlouvy vyplní Klient příslušný formulář pro odstoupení od smlouvy, který naleznete na tomto odkazu.XI. Ukončení Smlouvy

 1. Smlouva zaniká uplynutím doby, na kterou byla sjednána, popřípadě na kterou byla prodloužena dle článku IV. těchto Podmínek.

 2. Smlouva může být ukončena i dříve, a to písemnou dohodou uzavřenou mezi Společností a Klientem. K této dohodě je třeba souhlasný projev vůle obou stran. Smlouva pak zanikne ke dni, který bude uveden v této dohodě.

 3. Veškeré Smlouvy zanikají též dnem, k němuž Společnost ukončí svoji činnost.

 4. Pakliže Společnost svou činnost dobrovolně ukončí, oznámí tuto skutečnost všem Klientům na jejich emailovou adresu a současně na svých internetových stránkách, a to nejméně 10 dní přede dnem ukončení činnosti.

 5. V případě ukončení Smlouvy z důvodu ukončení činnosti Společnosti vyplatí Společnost Klientům poměrnou část ze smluvní odměny za dobu, na níž byla smluvní odměna uhrazena, avšak plnění Smlouvy dle článku II. těchto Podmínek ze strany Společnosti již nebude poskytováno.

 6. Společnost si vyhrazuje právo okamžitě ukončit Smlouvu bez nároku na vrácení odměny či její poměrné části Klientovi v případě, kdy Klient závažným způsobem poruší tyto Podmínky.

 7. Smlouva dále zaniká, pokud Klient neuhradí odměnu do 5 dní ode dne uzavření Smlouvy. Uhrazením platby se rozumí okamžik, kdy je odměna připsána na bankovní účet Společnosti.XII. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 5. 2021.

 2. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí každé Smlouvy uzavřené mezi Společností a Klientem nebo Zájemcem.

 3. Vztahy výslovně neupravené ve Smlouvě nebo v těchto obchodních podmínkách se řídí příslušnými ustanoveními českých právních předpisů platných a účinných ke dni nabytí účinnost těchto obchodních podmínek.

 4. Společnost si vyhrazuje právo na změnu nebo doplnění těchto obchodních podmínek. Změna Podmínek je vůči Klientům a Zájemcům účinná ode dne, kdy nabylo účinnosti nové znění takových obchodních podmínek a kdy zároveň bylo nové znění takových Podmínek zveřejněno na internetových stránkách Společnosti na adrese www.betdoin.com.

 5. Veškeré právní vztahy mezi Společností a Klienty nebo Zájemci, ať již existující nebo teprve v budoucnu vzniklé, se řídí těmito Podmínkami účinnými v době, kdy se jich kterákoliv ze smluvních stran dovolává, a dále platnými a účinnými právními předpisy České republiky.

 6. Klienti a Zájemci jsou srozuměni a souhlasí s tím, že si Společnost vyhrazuje právo na změnu těchto Podmínek, a tím potažmo na jednostrannou možnost úpravy vzájemných právních vztahů. Pokud Klient se změnou Podmínek nesouhlasí, má možnost odstoupit od Smlouvy viz. Článek X. těchto Podmínek.

 7. Klienti a Zájemci souhlasem s Podmínkami zároveň souhlasí se zasíláním marketingových sdělení. Pro zrušení zasílání marketingových sdělení se Klient či Zájemce může odhlásit napsáním emailu na adresu: info@betdoin.com.

 8. V případě, že je Smlouva ukončena dohodou dle článku XI. odst. 2. těchto Podmínek, nemá Klient nárok na vrácení již uhrazené smluvní odměny dle článku III. Podmínek, a to ani v její poměrné výši.

 9. Veškeré finanční prostředky, které je Společnost povinna na základě Smlouvy nebo těchto Podmínek vyplatit Klientům nebo Zájemcům, vyplatí ve lhůtě 30 dnů ode dne vzniku takové skutečnosti, která zakládá povinnost takové finanční prostředky vyplatit, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet, který Klient nebo Zájemce sdělí Společnosti. Klient nebo Zájemce je povinen vyvinout součinnost v poskytnutí údajů o svém bankovním účtu.

 10. Společnost je povinna oznámit změnu svého bankovního účtu Klientům a Zájemcům, a to alespoň 5 dní přede dnem, než takový bankovní účet nahradí dosavadní bankovní účet.

 11. Společnost nezodpovídá za jakékoliv výpadky webu či provoz Aplikace na stránkách www.betdoin.com.

 12. Klienti berou na vědomí, že přístupové údaje i poskytnuté Statistiky jsou obchodním tajemstvím Společnosti, které je jednotlivým Klientům za úplatu zpřístupněno. Klienti nesmí své přístupové údaje ani poskytnuté Statistiky sdělovat třetí osobě či osobám nebo je jinak dále šířit. V případě, že Klient své přístupové údaje nebo poskytnuté Statistiky sdělí třetí osobě či osobám nebo je jinak dále rozšíří, bude takové jednání považováno za závažné porušení Smlouvy a těchto Podmínek a dále za porušení jejich povinnosti zachovávat obchodní tajemství. Za takové jednání může Společnost uložit každému Klientovi, který poruší Smlouvu, Podmínky nebo povinnost zachovávat obchodní tajemství, peněžitou sankci ve výši 500.000 Kč.

 13. Společnost v žádném případě neručí za správné užití Statistik, za výsledky uzavřených kurzových sázek na základě těchto Statistik, či za jakékoliv jiné výdělky či ztráty spojené s využíváním Aplikace. Statistiky poskytované v rámci Smlouvy slouží pouze jako jeden z možných informačních zdrojů Klienta.

 14. Případné spory mezi Společností a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak Společnost doporučuje Kupujícímu nejdříve využít kontakt na Společnost pro vyřešení nastalé situace.

 15. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.